Ikonka provozní doba

Nejbližší provozní doba
Pondělí, 27. května
10:00 - 18:30
(16:00 - 17:00)
vyhrazena 1/2 dětského bazénu
17:00 - 18:00 vyhrazena dráha č.1 - kurz
16:30 - 18:30 vyhrazena dráha č.2 a č.3 - trénink plavci

Úterý, 28. května
05:30 - 07:45
12:00 - 17:30

Středa, 29. května
12:00 - 21:00
(16:00 - 19:30)
vyhrazena dráha č.1 - kurz
(15:00 - 19:00)
vyhrazena dráha č.2 a č.3 - trénink plavci + PČR

Čtvrtek, 30. května
05:30 - 07:45
12:00 - 16:00
19:00 - 21:00
(14:00 - 16:00)
vyhrazena dráha č.1 a č.2 - trénink PČR

Pátek, 31. května
12:00 - 21:00
(15:00 - 19:00)
vyhrazena dráha č.3 a č.4 - trénink plavci + PČR

Sobota, 1. června
08:00 - 21:00

Neděle, 2. června
08:00 - 20:00

  Provozní teploty   
Ikonka teploměru

28,3 °C
Malý bazén

Ikonka teploměru

27,3 °C
Velký bazén

Ikonka teploměru

29,4 °C
Teplota vzduchu

Ikonka teploměru

28,3 °C

Malý bazén

Ikonka teploměru

27,3 °C

Velký bazén

Ikonka teploměru

29,4 °C

Teplota vzduchu

LÁZEŇSKÝ ŘÁD

LÁZEŇSKÝ ŘÁD KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ

1. Vstup do plaveckého zařízení

 • Vstup do krytého plaveckého bazénu (dále jen KPB) mají všichni občané v provozní době po zakoupení vstupenky.
 • Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje dodržovat tento provozní řád, dodržovat bezpečnostní předpisy pro použití tobogánu (umístěny u vstupu na tobogán), dodržovat návštěvní řád parní kabiny (umístěn u vstupu do páry), uposlechnout pokyny provozních pracovníků KPB a pokynů na vývěskách KPB.
 • Provozní doba a ceny vstupného jsou uvedeny ve vývěsce KPB.
 • Prodej vstupenek počíná otevřením KPB a končí jednu hodinu před ukončením provozní doby.
 • Za ztracenou vstupenku se náhrada neposkytuje.
 • Pokladna má právo odmítnout vstup návštěvníků při naplnění kapacity nebo osobám, kterým podle tohoto provozního řádu není vstup povolen.
 • Do KPB nemají přístup děti do 1 roku věku, děti do 10-ti let věku bez doprovodu rodičů nebo osob starších 18-ti let.
 • Vedení bazénu může vyčlenit hodiny pro hromadné akce a sportovní organizace, v těchto hodinách není bazén nebo jeho část přístupný veřejnosti.

2. Vyloučení z návštěvy

 • Vstup do bazénu je dovolen pouze v plavkách.
 • Do prostoru KPB není dovolen vstup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými vyrážkami, chorobami provázenými výtoky, ženám v období menstruace, bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě, osobám trpícím přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem a osobám zahmyzeným, zanedbaného zevnějšku a osobám pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.
 • Z prostoru KPB bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí poruší ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů pracovníků KPB. Neopustí-li v takových případech návštěvník prostory KPB, je pracovník povinen požádat o zakročení Policii.

3. Provozní pokyny pro návštěvníky

 • Volnou skříňku  na  ukládání  šatstva  návštěvník použije vhozením mince hodnoty 20,- Kč do automatického zámku. Záloha je vratná po opuštění skříňky.
 • Svlékat a oblékat se je dovoleno pouze v příslušných šatnách, šatstvo je možno odkládat výhradně na místech k tomu určených – skříňky. Obuv musí být do skříňky uložena v ochranném obalu – sáčku.
 • Doporučujeme návštěvníkům, aby do areálu KPB nosili pouze oblečení, věci na plavání, hygienické potřeby, malý finanční obnos a nejnutnější osobní doklady.
 • Místem určeným k odkládaní šatstva a jiných návštěvníky vnesených a odložených věcí jsou šatní skříňky v prostorách KPB. Návštěvník je povinen skříňku po odložení věcí řádně uzamknout. Za šatstvo a věci odložené mimo uzamčenou skříňku nenese provozovatel odpovědnost. Místem určeným pro odložení klenotů, peněz a jiných cenností je pokladna na recepci u vstupu do KPB. Odložení cenností v pokladně není zpoplatněno. Ve vlastním zájmu návštěvníků doporučujeme odkládání cenností v pokladně na recepci.
 • Doba pobytu v KPB začíná a končí průchodem turniketu. Překročí-li návštěvník dobu určenou pro pobyt dle zakoupeného typu vstupného, je povinen doplatit adekvátní částku vstupného.
 • Každý  návštěvník  je  povinen  před  vstupem do bazénu použít WC  a důkladně se omýt mýdlem
 • v prostorách sprch, a to bez plavek.

Důrazně všechny žádáme, aby se nemyli mýdlem v plavkách z těchto důvodů:

 • Omytí nemůže být důkladné a dostatečné.
 • Mýdlo se sráží v plavkách a velmi znečišťuje vodu v bazénu.

Po každém použití WC a parní kabiny se návštěvníci před vstupem do bazénů, vířivky nebo na tobogán řádně osprchují.

4. V plaveckém bazénu je zakázáno

 • Návštěvník musí mít slušný a čistý  koupací oděv, svým chováním nesmí porušovat zásady mravnosti a slušnosti. V trenýrkách a spodním prádle je vstup do bazénu zakázán. Kojenci a batolata musí mít plavečky nebo kalhotky s gumičkami.
 • Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat jen v prostorách vyhrazených pro neplavce. Plavčík je povinen takové návštěvníky do tohoto prostoru vykázat.
 • Skákání do vody je povoleno pouze ze startovních bloků, a to se souhlasem plavčíka z plavčíkem určených startovních bloků.
 • Návštěvníci   se  musí  ve vlastním  zájmu  pohybovat opatrně  na  hladkých,   mokrých   plochách
 • a vyvarovat se  tak uklouznutí, popřípadě úrazu.  KPB  nenese  odpovědnost  za  škody,  poranění
 • a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto řádu, nebo pokynů pro provoz tobogánu a dalších atrakcí.
 • Návštěvníci jsou povinni šetřit vybavení KPB, uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na vybavení KPB a na majetku ostatních návštěvníků.
 • Za ztrátu klíče od skříňky je povinen návštěvník zaplatit náhradu 200,- Kč.
 • Pokud návštěvník způsobí jinému návštěvníkovi újmu na zdraví nebo na majetku nerespektováním provozního řádu, nese za své jednání plnou odpovědnost.
 • Používání šaten a jejich příslušenství osobám různého pohlaví současně.
 • Vstupovat do prostor určených opačnému pohlaví. Do těchto prostor smí vstupovat pouze oprávnění zaměstnanci KPB.
 • Vodit psy a jiná zvířata.
 • Kouřit a to ve všech jeho prostorách.
 • Vstupovat do prostor, pro které neplatí zakoupená vstupenka, zejména do technologické a správní části KPB.
 • Nepřístojné chování, které ohrožuje bezpečnost, pořádek a mravní zásady, hlukem rušit ostatní návštěvníky.
 • Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat v prostorách KPB, závodně plavat v bazénu mimo vyhrazené hodiny a prostory, nebo bez předchozího ujednání.
 • Volat o pomoc bez vážné příčiny a zneužívat tak plavčíka.
 • Znečišťovat vodu a ostatní prostory odhazováním odpadků, čištěním nebo praním prádla, vykonáváním tělesných potřeb do vody, pliváním apod.
 • Žvýkat a odhazovat žvýkačky ve všech prostorách bazénu.
 • Konzumovat potraviny a nápoje v prostorách KPB mimo k tomu účelu vyhrazená místa (recepce na vstupu do plaveckého bazénu, občerstvovací zařízení)
 • Používat krémy, masti a holit se v prostorách KPB.
 • Používat vlastní míče, potápěčské potřeby, plavecké pomůcky apod. bez svolení plavčíka.
 • Vnášet skleněné lahve, sklenice a jiné předměty ze skla, holící pomůcky a další předměty, které mohou způsobit zranění ostatních návštěvníků.

5. Pokyny ve zvláštních případech

Pro poskytování první pomoci je vybavena místnost první pomoci. Lékárnička je umístěna na viditelném místě.Případný úraz návštěvníka ošetří plavčík bazénu. Každý úraz v prostorách bazénu je návštěvník povinen ihned nahlásit plavčíkovi a po ošetření poskytnout údaje pro záznam do knihy úrazů.V případě odcizení majetku návštěvníka je tento povinen hlásit ztrátu neprodleně v pokladně KPB a poskytnout údaje pro zápis o odcizení.Předměty nalezené v prostorách KPB odevzdejte laskavě do prostoru pokladny, kde budou zapsány do knihy nálezůStížnosti a připomínky, týkající se provozu KPB a chování zaměstnanců, mohou návštěvníci zaznamenat v „Knize přání a stížností“, která je uložena v pokladně.Následky porušení tohoto provozního řádu upravuje zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích a zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů a doplnění, případně další obecně závazné platné právní předpisy

6. V naléhavých případech volejte telefonicky

Záchranná služba  155
Požární útvar  150
Policie  158

Provozovatel KPB  Eko Bi s.r.o., Semanínská 2050, Česká Třebová, 560 02

Tato směrnice nabývá platnost dnem 1.3. 2013